ข้อมูลทางการเงิน

 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

กราฟแสดงข้อมูลทางการเงิน

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

(ล้านบาท)

อัตรากำไรขั้นต้น

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

  หนี้สินรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ข้อมูลนักลงทุน

รายงานประจำปี 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์