คณะกรรมการบริษัท

พลเอกวินัย ภัททิยกุล
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

นายปรารถนา บงกชมาศ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ

นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการ/กรรมการรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
กรรมการ/กรรมการอิสระ

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท/กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานการบัญชีและการเงิน

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท/กรรมการบริหาร

นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท/กรรมการบริหาร

นายโสภณ ผลประสิทธิ์
กรรมการ

นายวิภูธา ตระกูลฮุน
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารการลงทุน

คณะผู้บริหารบริษัท

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง
รักษาการ ประธานกรรมการบริหารและการกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางนันทภัทร เทียนประทีป
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน

นายภุชงค์ จงวิไลเกษม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต

นายธานี โลเกศกระวี
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและการตลาด

นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสำนักประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่

น.ส. จุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน

นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช
กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่ง
1 พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ
3 นายอภิชาติ จิระพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตำแหน่ง
1 นายอภิชาติ จิระพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2 นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3 นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2 นายอภิชาติ จิระพันธุ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3 นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4 นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 
คณะกรรมการบริหาร
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง
1 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง รักษาการประธานกรรมการบริหาร
2 นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริหาร
3 นางพัฒน์นรี ฐิติอริยกุล กรรมการบริหาร
4 นางนันทภัทร เทียนประทีป กรรมการบริหาร
5 นายทวีชัย กิตติชนะเจริญ กรรมการบริหาร
6 นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริหาร
7 นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ กรรมการบริหาร
8 นายธานี โลเกศกระวี กรรมการบริหาร
9 นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช กรรมการบริหาร
10 นายภุชงค์ จงวิไลเกษม กรรมการบริหาร
11 นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการบริหาร
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตำแหน่ง
1 นายปรารถนา บงกชมาศ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นางนันทภัทร เทียนประทีป กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 นายสามารถ อุดมพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5 นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช กรรมการบริหารความเสี่ยง
 
คณะกรรมการบริหารการลงทุน
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน ตำแหน่ง
1 นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
2 นายภุชงค์ จงวิไลเกษม กรรมการบริหารการลงทุน
3 นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการบริหารการลงทุน
4 นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริหารการลงทุน
5 นายธานี โลเกศกระวี กรรมการบริหารการลงทุน
6 นางสาวพีรญา โพธิประสาท คณะกรรมการบริหารการลงทุน